Xiamen Secolo Automation Limited.

Fujian, Jiangxi